Wiedza

Terapia psychodynamiczna – czas trwania

Ze względu na czas trwania można wyróżnić psychoterapię krótko- oraz długoterminową. Psychoterapia krótkoterminowa to forma pomocy ograniczona w czasie – trwa od około 6 do 12 miesięcy. Jest przeznaczona z reguły dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub chwilowym kryzysie. Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Umożliwia wprowadzanie głębszych i długotrwałych […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na relacji terapeutycznej stanowiącej znaczącą i zaakceptowaną obustronnie więź pomiędzy terapeutą a pacjentem. Sesje psychoterapii przebiegają w formie osobistej – „twarzą w twarz” (pacjent i terapeuta siedzą naprzeciw). Zadanie pacjenta polega na swobodnym (bez cenzury) dzieleniu się spontanicznymi myślami, skojarzeniami oraz fantazjami. Ważne jest by pacjent nie blokował swoich wypowiedzi i czuł, […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – skuteczność

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życie człowieka kierowane jest w znacznej mierze przez wewnętrzne, nieświadome mechanizmy, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane wcześniej konflikty intrapsychiczne. Założenie leżące u podłoża psychoterapii psychodynamicznej głosi, że nie jest możliwe by zrozumieć życie psychiczne osoby kiedy pominiemy refleksję nad jej nieświadomością. Przez “nieświadomość” rozumie się tutaj część aparatu psychicznego, w którym kumulują […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – na czym polega?

Psychoterapia w podejściu psychodynamicznym przypisuje znaczącą rolę relacji budowanej pomiędzy terapeutą a pacjentem. Szczególną uwagę zwraca się tu na dynamikę przeżyć, emocji i myśli pojawiających się w stworzonej diadzie. Podłoże teoretyczne psychoterapii psychodynamicznej wywodzi się z psychoanalizy, której twórcą był Zygmunt Freud. Swój znaczący wkład w rozwój psychoterapii w nurcie psychodynamicznym wniosła także Melania Klein […]

Czytaj więcej