Wiedza

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest formą terapii skupiającą się na wewnętrznych reprezentacjach siebie i innych, które odtwarzają się zarówno w codziennym życiu pacjenta jak i w relacji z terapeutą. Koncentracja na tych aspektach podczas sesji terapeutycznych prowadzi do zmian wewnętrznych struktur, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie pacjenta w wielu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Melanie Klein – wybitny psychoanalityk

Melanie Klein urodziła się w Wiedniu, 30 marca 1882r. Jest jedną z najwybitniejszych osobistości psychoterapii. Pragnęła być lekarzem, jak jej ojciec, który wsławił się szczególną odwagą i ofiarnością na rzecz cierpiących z powodu epidemii w Krakowie w drugiej połowie XIX w.Wczesne zaręczyny, małżeństwo i narodziny dzieci uniemożliwiły jej realizację tych pragnień. W 1910 r. za sprawą interesów męża , Melanie Klein przenosi się do Budapesztu, gdzie […]

Czytaj więcej
Wiedza

Historia psychoterapii: Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy

Zygmunt Freud, austriacki neurolog , neuropatolog, psycholog i psychiatra , twórca psychoanalizy oraz psychologii głębi.Urodził się 6 V 1856 r. we Freibergu na Morawach, w rodzinie lekarskiej pochodzenia żydowskiego. Gdy miał 4 lata, cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia. W wieku 17 lat zaczął studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim biologię, a później medycynę. Po ukończeniu studiów pracował przez jakiś czas w Laboratorium Fizjologii i Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego , następnie w Szpitalu Powszechnym w Wiedniu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Rodzaje psychoterapii psychodynamicznej

Sposób prowadzenia psychoterapii jest dobierany przez psychoterapeutę na podstawie przeprowadzonych kilku konsultacji kwalifikujących. Jedną z możliwych form pracy jest psychoterapia ekspresywna. Sesje terapeutyczne odbywają się w tym przypadku w settingu 1-2 sesje tygodniowo. Jest to głęboka analiza nieświadomych aspektów funkcjonowania pacjenta. Praca terapeuty obejmuje takie techniki jak: klaryfikacja, konfrontacja oraz interpretacja. Ten rodzaj psychoterapii umożliwia […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra – czym różnią się te zawody?

Pomoc psychologiczną oferuje: psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra. Warto zaznaczyć jakie różnice występują pomiędzy tymi profesjami. Według definicji stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan człowieka w trzech obszarach: fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Inaczej mówiąc, jest to doświadczanie wewnętrznej harmonii, umożliwiającej pełny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz optymalną adaptację do otaczającego świata. […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – czas trwania

Ze względu na czas trwania można wyróżnić psychoterapię krótko- oraz długoterminową. Psychoterapia krótkoterminowa to forma pomocy ograniczona w czasie – trwa od około 6 do 12 miesięcy. Jest przeznaczona z reguły dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub chwilowym kryzysie. Psychoterapia długoterminowa trwa od roku do kilku lat. Umożliwia wprowadzanie głębszych i długotrwałych […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą. We współczesnej formie sesja terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie). Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskując szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – skuteczność

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życie człowieka kierowane jest w znacznej mierze przez wewnętrzne, nieświadome mechanizmy, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane wcześniej konflikty intrapsychiczne. Założenie leżące u podłoża psychoterapii psychodynamicznej głosi, że nie jest możliwe by zrozumieć życie psychiczne osoby kiedy pominiemy refleksję nad jej nieświadomością. Przez “nieświadomość” rozumie się tutaj część aparatu psychicznego, w którym kumulują […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – na czym polega?

Podejście psychodynamiczne jest stanowiskiem teoretyczno-terapeutycznym, w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Z. Freuda, ale zarazem późniejsze osiągnięcia i założenia przedstawicieli teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), […]

Czytaj więcej
Anna Filipiak-Siewodnik
Specjaliści

Anna Filipiak-Siewodnik

psycholog, psychoterapeutka, wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, absolwentka psychologii (UAM, specjalność kliniczna), ukończyła 4 -letnią SzkołęPsychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz szereg specjalistycznych szkoleń m.in. studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii (WSE, UAM), kurs I stopnia Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP). Regularnie uczestniczy w seminariach […]

Czytaj więcej