Wiedza

Jak długo potrwa psychoterapia?

Na pytanie zainteresowanych o długość terapii nie sposób odpowiedzieć, zwłaszcza psychoterapeutom psychodynamicznym, którzy nie mają ściśle określonego scenariusza terapii, ale podążają za pacjentem i są otwarci na dynamikę relacji psychoterapeutycznej. Określenie terminu, kiedy główne cele terapii, ustalone przez pacjenta i psychoterapeutę, zostaną osiągnięte, byłoby raczej wróżeniem niż rzetelną informacją.

Czytaj więcej
Wiedza

Melanie Klein – wybitny psychoanalityk

Melanie Klein z domu Reizes , urodziła się 30 III 1882r. w Wiedniu. Wybitny psychoanalityk o niezwykłej osobowości i przenikliwym umyśle. Pragnęła być lekarzem, jak jej ojciec, który wsławił się szczególną odwagą i ofiarnością na rzecz cierpiących z powodu epidemii w Krakowie w drugiej połowie XIX w.Wczesne zaręczyny, małżeństwo i narodziny dzieci uniemożliwiły jej realizację tych pragnień. W 1910 r. za sprawą interesów męża , Melanie Klein przenosi się do Budapesztu, […]

Czytaj więcej
Wiedza

Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy

Zygmunt Freud, austriacki neurolog , neuropatolog, psycholog i psychiatra , twórca psychoanalizy oraz psychologii głębi.Urodził się 6 V 1856 r. we Freibergu na Morawach, w rodzinie lekarskiej pochodzenia żydowskiego. Gdy miał 4 lata, cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia. W wieku 17 lat zaczął studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim biologię, a później medycynę. Po ukończeniu studiów pracował przez jakiś czas w Laboratorium Fizjologii i Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego , następnie w Szpitalu Powszechnym w Wiedniu […]

Czytaj więcej
Wiedza

Do kogo zwrócić się po pomoc?

Pomoc psychologiczną znaleźć można w ofercie wielu specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, trenera osobistego, psychiatry. Trzeba jednak pamiętać, że profesje te różnią się znacznie od siebie. Psycholog świadczy usługi polegając w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoedukacji, działalności naukowej. Psychologiem zostaje się po zdobyciu tytułu magistra psychologii i odbyciu odpowiedniego stażu. Psycholog posiada […]

Czytaj więcej
Wiedza

Psychoterapeuta, psycholog czy psychiatra – objaśniania zawodów

Według konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia przyjętej w 1949 r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Najprościej rzecz ujmując, jest to poczucie takiej harmonii wewnętrznej, która skutkuje budowaniem harmonii w relacjach z rzeczywistością zewnętrzną, co wyraża się w jak najpełniejszym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i dobrą, czyli generującą jak najmniej cierpienia adaptacją osoby w otaczającym ją świecie. Psychoterapeuta W związku z rozumieniem psychoterapii jako metody […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – czas trwania

Z punktu widzenia formalnego terapia psychodynamiczna to zazwyczaj cykl regularnych spotkań, odbywających się z częstością 1-2 razy w tygodniu, w stałym, umówionym terminie, zawsze z tym samym specjalistą. Czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany i związany m.in. z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent, jego motywacją do leczenia, możliwościami intelektualno-emocjonalnymi. W większości […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – jak przebiega

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą. We współczesnej formie sesja terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym odbywa się „twarzą w twarz” (uczestnicy siedzą naprzeciwko siebie). Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskując szczególne przyzwolenie na wprowadzanie treści wstydliwych, skrywanych […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – skuteczność

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty intrapsychiczne. Pierwsze i zarazem najważniejsze założenie tej szkoły głosi więc, że nie sposób zrozumieć życia psychicznego jednostki pominąwszy refleksję nad jej nieświadomością; przyjmując jednocześnie za Freudem, że „nieświadomość” to obszar aparatu psychicznego (obok przed- […]

Czytaj więcej
Wiedza

Terapia psychodynamiczna – na czym polega?

Podejście psychodynamiczne jest stanowiskiem teoretyczno-terapeutycznym, w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Z. Freuda, ale zarazem późniejsze osiągnięcia i założenia przedstawicieli teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), […]

Czytaj więcej